Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Decidas een Overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
 • Decidas: de vennootschap onder firma, gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64876225. Onder Decidas vallen ook haar medewerkers, werknemers en aan haar gelieerde natuurlijke- of rechtspersonen.
 • Overmacht: elke van de wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Als Overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, technische- en/of computer storingen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Decidas of dat van door haar ingeschakelde derden.

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, daaruit voortvloeiende overeenkomsten en alle overige rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Decidas.
 2. Door ondertekening van een Overeenkomst met Decidas verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Decidas en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Decidas opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Decidas zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door Decidas uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Decidas.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Decidas blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Decidas. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Decidas zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Decidas niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Decidas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Decidas het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Decidas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Decidas worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Decidas zijn verstrekt, heeft Decidas het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Decidas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Decidas is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Decidas kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Decidas de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Decidas of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Decidas voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Decidas heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Decidas onderhouden worden.
 2. Decidas heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Decidas gesloten overeenkomst(en) inclusief de onderhevige algemene voorwaarden.
 3. Decidas heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6. Levering en levertijd

 1. Decidas gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Mocht Decidas onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Decidas alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Decidas een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Door Decidas gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de Opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Decidas in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan Decidas kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Decidas onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Decidas kan worden verwacht. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van de hostingprovider van Decidas of van andere derden, stroomstoringen en computervirussen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 7.1 voordoet als gevolg waarvan Decidas niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Decidas niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Decidas is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Decidas als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Decidas minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en Decidas is de Opdrachtgever betalingsverplicht. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Decidas het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt Decidas zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij  zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de Opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Decidas.
 4. Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Decidas een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.2 onverminderd van toepassing. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Decidas hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 6. Indien Decidas abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Decidas het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Decidas heeft voldaan.

10. Geheimhouding

 1. De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die afkomstig is van Decidas. Deze geheimhouding betreft alle informatie en gegevens die hem door Decidas beschikbaar zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. De Opdrachtgever is in ieder geval gehouden tot geheimhouding van modellen, methoden, technieken, ideeën en analyses van Decidas alsmede alle overige op de (wijze van) uitvoering van de overeenkomst door Decidas betrekking hebbende informatie, behoudens voor zover Decidas voor openbaring voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. De verplichting tot geheimhouding geldt ook niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.
 3. De Opdrachtgever garandeert dat zijn werknemers en medewerkers, evenals alle andere personen die door aan hen toe te rekenen omstandigheden beschikking hebben over de informatie, de geheimhoudingsplicht uit artikel 10.1 naleven. Op eerste verzoek van Decidas legt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk bewijs over.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de Opdrachtgever noch de naam van Decidas noch de door haar vertrouwelijk verstrekte gegevens als bron van inlichtingen bekend maken. Decidas behoudt zich het recht voor de juistheid van elke aanhaling of vermelding ontleend aan door haar verstrekte inlichtingen c.q. gegevens te verifiëren.
 5. Indien Opdrachtgever niet aan het in dit artikel bepaalde voldoet, vergoedt Opdrachtgever aan Decidas alle door Decidas dientengevolge geleden directe en indirecte schade.

11. Privacy en Cookiebeleid

 1. Decidas zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid en Cookiebeleid.

12. Copyright

 1. Het eigendom van door Decidas verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Decidas, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Decidas hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Decidas gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Decidas behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Al het door Decidas vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Decidas niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

13. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Decidas bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Decidas weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Decidas op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Decidas of het ervan verbreken, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Decidas.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Decidas slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Decidas voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Decidas voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Decidas.
 4. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Decidas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 5. Decidas is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.
 6.  De Opdrachtgever dient Decidas terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Decidas geleden schade.
 7. Decidas is niet aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 8. Decidas is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

14. Buitengebruikstelling

 1. Decidas heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Decidas niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Decidas zal Opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Decidas kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienstelling wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Decidas gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Decidas noch de Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Reclameren

 1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Decidas, waarna Decidas deze gebreken in overleg met Opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Decidas binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 2. Reclamering schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Decidas behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

18. Overig

 1. Decidas zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Decidas.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Decidas zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Decidas is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Decidas behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Decidas te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Decidas en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Decidas met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Decidas beslissend.

20. Eigendomsrecht

 1. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Decidas tot dat de Opdrachtgever de betalingsverplichting heeft voldaan.

21. Copyright, gedeponeerde merken

 1. De Opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Decidas worden overgemaakt eigendom zijn van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Decidas is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Decidas kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Decidas en Knowify gaan samen verder als Summix.

Decidas en Knowify hebben besloten om de handen ineen te slaan. Knowify is een vooraanstaand Rotterdams bedrijf dat, net als wij, gespecialiseerd is in data en business intelligence. We gaan samen verder onder een nieuwe naam: Summix.